Teaming-up, groepsontwikkeling is key!

In People by SportaneousLeave a Comment

Wie aan ‘scrum’ denkt, zal zijn gedachten mogelijk laten afdwalen naar brede Engelse rugbyers met bloemkooloren. Rugbyers die in een clinch liggen om een bal, met het doel als team verder te komen. Soms lukt dit, maar er staan ook vaak genoeg tegenstanders in de weg die het team moet zien te overwinnen. Voor de  aanhoudende prestaties is groepsontwikkeling ‘key’.

Op zakelijk gebied is de ‘scrum methode’ een projectmatige manier van werken om in korte tijd kwaliteitsproducten op te leveren. De traditionele muren tussen verschillende afdelingen worden hierbij afgebroken door het vormen van een multidisciplinair team. Met het samenvoegen van verschillende afdelingen verkorten de wachttijden en beslissingsmomenten en verminderen de communicatieproblemen. Er ontstaat zo een daadkrachtig, besluitvaardig en productief team.

Het ontstaan van een team

Organisaties passen dit soort werkvormen onder andere toe om tot snelle besluitvorming te kunnen komen, een conflict op te lossen of te werken aan bijvoorbeeld teambuilding. Teamwork wordt door het bedrijfsleven over het algemeen gezien als belangrijke doelstelling. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van management- en projectteams. Dat een net gevormd team niet direct op topniveau presteert, zal niet aan de methodische aanpak liggen. Het team heeft tijd nodig om elkaar te leren kennen en aan elkaar te wennen.

ALS TEAM DE EINDSTREEP HALEN, IS DE UITDAGING

Progressieve teamvorming

Het model van Tuckman & Jensen (1977) is een bekend en veel aangehaald fasemodel voor groepsontwikkeling en teamvorming. Forming is de eerste fase waarin het team elkaar leert kennen en iedereen een plek in de groep probeert te vinden. Storming staat voor een kritische fase waarin verschillen in werkwijze duidelijk worden en conflicten ontstaan. De derde fase is norming waarin het duidelijk wordt op welke manier de teamleden samen gaan werken en waar de sterke
punten elkaar kunnen ondersteunen. Performing is de vierde fase waarin de teamleden goed op elkaar in zijn gespeeld en individuen verantwoordelijkheid gaan nemen. Ten slotte volgt de fase van adjourning. In deze laatste fase draait het om het zorgvuldig afsluiten van de samenwerking. Immers het gemeenschappelijk doel is volbracht. Dat verminderd het contact en de onderlinge taakgerichte en emotionele afhankelijkheid, waardoor de groep (met de bindende verworvenheden) weer uiteen kan vallen.

De duur van de bovengenoemde fasen is voor elke groep verschillend. Teamvorming is volgens de visie van Tuckman & Jensen een lineair of progressief proces. Een nieuwe fase kan pas beginnen wanneer de vorige fase met succes is afgerond. En ook de  succesvolle groepen doorlopen diezelfde fasen. Verandering zet bestaande clusters van mensen namelijk weer in een nieuw daglicht. De stappen van de teamleden zullen dan weer doorlopen moeten worden. Het is noodzakelijk dat ieder teamlid  zich openstelt voor verandering en een gezamenlijke doel deelt: één team worden. Dat heeft de nodige aandacht nodig van een manager. Temeer als we groepsontwikkeling vanuit een cyclisch perspectief bekijken.

Teamvorming als cyclisch proces

Arrow en anderen (2004) benadrukken het cyclische karakter van groepsontwikkeling en teamvorming. Zij gaan er vanuit dat de fasen van groepsontwikkeling die zij typeren zich herhalen, en de oplossingen van bepaalde problemen maar tijdelijk van aard zijn. Er zijn, met andere woorden, ups en downs in de ontwikkeling van een groep. Dat heeft onder andere te maken met stressende variabelen als nieuwe mensen die zich ongemakkelijk voelen in de groep (acceptatie).  Het al dan niet hebben van een sterk gezamenlijk doel, dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt en zorgt voor de nodige groepsbinding. De gezamenlijke groepswil tot prestatie en het daarbinnen opeisen van de individuele inbreng (individuatie). En de door de mensen gevoelde commoditisering (het wordt ‘gewoontjes’) van de taak, waarbij de waargenomen uitdaging en interesse verminderen en het groepsbelang (het doel) onder druk komt te staan. Als trainer of manager kun je hierop voortijdig en gedurende het proces inspelen door de signalen binnen deze kaders te monitoren en de verschillende spanningsvelden te ondervangen met sturende tactieken (komende week meer hierover!).

Obstacle Course Racing als perfecte metafoor

Er is veel keuze voor HR-professionals, managers en leidinggevenden uit een breed aanbod van activiteiten die bijdragen aan het formeren en vormen van een team. Dit zijn de zogenaamde teambuildingsactiviteiten. Een veel gehoord tegenargument voor teambuildingsactiviteiten is dat het te speels is en niet lang blijft hangen, zoals een vlot bouwen, lasergamen of schapen hoeden. De roep om accountability, het zichtbaar maken van de effectiviteit of het rendement ervan, is hierdoor een uitdagend vraagstuk.

ER ONTSTAAT EEN DAADKRACHTIG, BESLUITVAARDIG EN PRODUCTIEF TEAM

Obstacle Running

Een goed voorbeeld van een teambuildingsactiviteit is het in ontwikkeling zijnde Obstacle Course Racing (OCR). Deze sport lijkt alles in zich te hebben om als micro universum van het bedrijfsleven een uitstekende metafoor te bieden voor teambuilding, gericht op het onder andere verbeteren van teamwork.

Zie de OCR sport als een project dat als doel heeft het parcours vol met obstakels en tegenslagen tot een goed einde moet worden gebracht door een groep individuen, met ieder een eigen rol, taak en kwaliteiten, die samen de eindstreep moeten halen. En het betreft in deze vorm dan niet per se een wedstrijd, zoals de eigenlijke grondgedachte van deze relatief nieuwe sport. Het is een individuele groepssport. Als team de eindstreep halen is de uitdaging, waarbij de teamleden elkaar helpen obstakels te overwinnen. Kenmerkend voor een Obstacle Run is dat het individuele groepslid in hoog tempo een persoonlijke ontwikkeling doormaakt. De sensatie die het overwinnen van een onmogelijk obstakel geeft, is uniek. Zonder de hulp van andere groepsleden blijft het een moeilijke uitdaging. Samen is het een stuk eenvoudiger en kom je verder. Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat zowel rugby als OCR dezelfde Engelse oorsprong en teamfilosofie hebben. Een groep individuen in een scrum is immers een team in wording.

Meer laden +

Leave a Comment